उत्पादन उपकरण


स्ट्याम्पि,, ईन्चिंग, इंजेक्शन पॉलिशिंग र प्लेटि and र तामचीनी मेशिनहरू, साथ साथै गाडी कलर-इन्फिल मेशीन